Menu Zamknij

STATUT FUNDACJI ABIEL

 STATUT FUNDACJI  „ABIEL”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Fundacja  „Abiel”, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolnym zrzeszeniem, któremu rys posługi dała osoba
św. Matki Teresy z Kalkuty. Fundacja pragnie swoją działalność skierować do bezdomnych i ubogich
o których niegdyś powiedziała św. Matka Teresa: „Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest nie chcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby”. ”  Temu, jako Fundacja chcemy zaradzać, być „solą ziemi” i „zaczynem” dzięki mocy Jezusa, którego wyznajemy jako Pana i Zbawiciela. Natomiast słowo Abiel, które wybraliśmy do nazwy fundacji, oznacza w języku hebrajskim „Bóg jest moim ojcem”, czyli Tym, który jako pierwszy, który pragnie troszczyć się o każdego człowieka.

 • 2
 1. Fundacja ustanowiona jest przez osoby fizyczne:
 1. Marcin Gwoździewicz,
 2. Dariusz Gomuła,
 3. Anna Gomuła,
 4. Beata Rojowska,

zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym 18 lutego 2014 r. przed notariuszem Jarosławem Pietrygą, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bytomiu przy ulicy Gliwickiej nr 21/2, repertorium A nr 1127/2014, zawierającym oświadczenie Fundatorów o ustanowieniu Fundacji i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

 1. Założycielami Fundacji są osoby należące do Kościoła Katolickiego.
  1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz.U.
   nr 21 poz. 97/ oraz niniejszego statutu.
  2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 • Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 • 4
  1. Siedzibą Fundacji jest Gmina Zbrosławice 
 • 5
 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 • 6
 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa. 
 • 7
   1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym  do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 • Fundacja może  dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
 • 8
    1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także tworzyć fundacje, spółki, spółdzielnie lub przystępować do takich podmiotów. 
    2. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego statutu oraz odrębnego Regulaminu danego Oddziału.
    3. Oddział Fundacji jest kierowany przez Dyrektora Oddziału. Do obsługi działalności Oddziału Fundacji może być utworzony odrębny rachunek bankowy. Regulamin Oddziału jest uchwalany przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału i za zgodą Rady Fundatorów. 
    4. Dyrektor Oddziału jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundatorów.
 • Dyrektor Oddziału podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielanego mu przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla Dyrektora Oddziału, o czym informuje Radę Fundatorów jeżeli istnieje taka możliwość. Funkcje nadzorcze nad oddziałami pełni Rada Fundatorów. 
 • 9
 1. Fundacja ma prawo do używania znaku, pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 • 10

Celem Fundacji  jest:

  1. Zaniesienie wszystkim potrzebującym Dobrej Nowiny, którą jest Jezus, przywrócenie wiary, nadziei
   i miłości, pojednanie ludzi z Bogiem i doświadczenie, że każdego Bóg może ocalić i wyrwać z trudnej sytuacji, w której się znajduje;
  2. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  3. Objęcie troską osób wykluczonych społecznie i pomoc im w powrocie do życia w społeczeństwie;
  4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  5. Pomoc ludziom chorym, uzależnionym m.in. od alkoholu i narkotyków, nieprzystosowanym do życia w społeczeństwie, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym, potrzebującym, środowiskom dotkniętych patologią, ubogim; 
  6. Pomoc finansowa, rzeczowa i materialna dla osób ubogich 
  7. Kształtowanie właściwych postaw i relacji w społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich;
  8. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom;
  9. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w postaci: opieki, dokształcania, organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych, świetlic, ochronek i klubów;
  10. Działanie na rzecz niepełnosprawnych;
  11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób ubogich, pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  12. Działalność artystyczna;
  13. Promowanie zdrowego stylu życia.   
  14. Organizowanie działań ewangelizacyjnych. 
  15. Organizowanie imprez masowych o charakterze ewangelizacyjnym.  
 • Wszelka inna działalność charytatywna i pomoc społeczna;
 • 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie jadłodajni, kuchni, stołówek, miejsc, gdzie mogą być wydawane posiłki oraz gdzie istnieje możliwość rozdzielania gotowych artykułów żywnościowych;
 2. współpraca z organami władz i administracji państwowej, kościołami, fundacjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym, zarówno w kraju jak i za granicą;
 3. zakładanie Centrów Integracji Społecznej (CIS)
 4. tworzenie domów dla bezdomnych, noclegowni dla bezdomnych oraz tzw. „ogrzewalni” dla bezdomnych.
 5. tworzenie łaźni, gdzie potrzebujący mogliby się umyć, przebrać; 
 6. wykonywanie działalności w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską; 
 7. rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych;
 8. tworzenie domów, pokoi dla samotnych matek z dziećmi, będących w trudnych sytuacjach życiowych;
 9. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, klubów, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych, obozów, półkolonii  i kolonii, także wyjazdów zagranicznych;
 10. organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i psychologicznej chorym i ich rodzinom oraz pozyskiwanie środków pieniężnych, prowadzenie zbiórek rzeczowych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych na cele charytatywne;
 11. streetworking – czyli docieranie ze wsparciem do wielu grup społecznych, m.in. dzieci, młodzieży, narkomanów, osób bezdomnych w miejscach ich przebywania (na ulicach, w klubach, w wybranych dzielnicach miast); wychodzenie na ulice i szukanie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży, domów dziecka, więzień; 
 12. organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji profilaktycznych, projektów mających na celu przeciwdziałanie     uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zapobieganie nie dostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne
 13. wszechstronne propagowanie metody i techniki stosowane w zakresie działalności charytatywnej;
 14. organizowanie imprez masowych o charakterze ewangelizacyjnym;
 15. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w działalności charytatywnej;
 16. występowanie do organów władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących opieki społecznej, rehabilitacji, readaptacji ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniom społecznym,
 17. współpracę przy tworzeniu i prowadzeniu oraz tworzenie i prowadzenie placówek leczniczych, readaptacyjnych, opieki społecznej i profilaktyki dla ludzi zagrożonych  i ulegających wykluczeniom społecznym;
 18. tworzenie miejsc pracy dla osób próbujących się wydostać z wykluczenia społecznego; 
 19. prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 20. prowadzenie witryny internetowej, wymianę doświadczeń;
 21. wykonywanie działalności wspomagającej edukację w tym  prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, prowadzenie nauki języków obcych;
 22. wykonywanie działalności promującej dbanie o zdrowie i zdrowy styl życia.

Fundacja realizując swoje cele statutowe współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych na zasadzie pożytku publicznego i może być prowadzona  jako  nieodpłatna lub odpłatna działalność statutowa, a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie działalności statutowej.

 • 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 • 13
 1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),  wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia, z czego: 

Marcin Gwoździewicz  przekazuje 450,00 zł, 

Dariusz Gomuła przekazuje 450,00 zł, 

Anna Gomuła przekazuje 450,00 zł,

Beata Rojowska przekazuje 450,00 zł.

  1. Majątek fundacji mogą stanowić również inne  składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności  Fundacji.
 • W ramach Funduszu założycielskiego, na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się 1.000,00 zł.   (jeden tysiąc zł.)
 • 14
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem
 2. W Fundacji zabrania się:
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 • 15
    1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
  1. darowizn, spadków, zapisów, 
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, a także innych źródeł nie wymienionych w niniejszym paragrafie, 
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • 16
        1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia istnieją uzasadnione przypuszczenia, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 • 17
  1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darów lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej 10.000 złotych uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Sponsora Fundacji.
 • Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI 

 • 18

Organami Fundacji są: 

 1. Rada Fundatorów
 2. Zarząd Fundacji.  

RADA FUNDATORÓW 

 • 19
 1.   Rada Fundatorów składa się z o osób wybranych z grona Fundatorów wymienionych w § 2 ust.1.
 2. Rada Fundatorów wybierana jest zwykłą większością głosów Fundatorów obecnych przy
        wyborze do Rady Fundatorów.
 3.   Członek Rady Fundatorów może być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji.

 • 20

Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów, który równocześnie nie może być Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji. 

 • 21
 1. Rada Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundację. 
 2. Do kompetencji Rady Fundatorów należy: 
 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
 2. uchwalanie zmian statutu Fundacji, 
 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 
 4. zatwierdzanie programów działania Fundacji, 
 5. podejmowanie uchwał likwidacji Fundacji. 
 6. nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji, 
 7. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 
 8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
 9. nawiązywanie z członkami Zarządu Fundacji umów o pracę, 
 10. uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu, 
 11. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 
 12. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji, 
 13. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
 14. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
 15. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 
 16. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 17. akceptacja wynagrodzenia członków Zarządu.
 • 22
 1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. 
 2. Uchwały Rady Fundatorów zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech Fundatorów.  
 • 23
 1. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundatorów, Rada Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji. 

ZARZĄD FUNDACJI

 

 • 24
        1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę Fundatorów. Zarząd Fundacji może składać się z członków Rady Fundatorów.
        2. Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji nie może być Przewodniczący Rady Fundatorów.
        3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
        4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 
        5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku: 
 1. złożenia rezygnacji, 
 2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu, 
 3. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, 
 4. niepełnienie obowiązków członka przez okres 3 miesięcy, 
 5. nienależytego wypełniania funkcji członka, 
 6. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 • 25

Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w sprawach finansowych współpracuje z Wiceprezesem, pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Finansowego.  

 • 26

Rada Fundatorów wyznacza z grona Zarządu Prezesa i Wiceprezesa. 

 • 27
         1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
         2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundatorów. 
 • 28
       1. Zarząd: 
 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
 2. opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji, 
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
 6. ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,   
 8. występuje z wnioskiem w sprawach: 
        1. zmian w Statucie, 
        2. likwidacji Fundacji.
 • 29

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach może składać za zgodą Przewodniczącego Rady Fundatorów Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

 • 30

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 

 • 31

Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb. 

 • 32
 1. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundatorów mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundatorów. 
 • 33
 1. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundatorów. 
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów. 
 3. Przeciętne wynagrodzenie członka Zarządu i Rady Fundatorów nie może być wyższe niż 2-krotna średnia krajowa.   

ROZDZIAŁ V 

ZMIANA STATUTU 

 • 34

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu. 

ROZDZIAŁ VI

WOLONTARIAT

 • 35
 1. Wolontariusze mogą wykonywać zlecone przez Zarząd Fundacji świadczenia pracy w zakresie działań statutowych.
 2. Zarząd zobowiązany jest wówczas:
 1. poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 2. zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń,
  w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
 3. zapewnić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, jeśli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni;
 4. poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz

zapewnić dostępność tych informacji.

 1. Zarząd może pokrywać:
 1. niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Fundacji;
 2. koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń, określonych
  w porozumieniu z Zarządem przy czym, jeśli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 • 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 • 37

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały i po uzyskaniu jednomyślnej akceptacji Rady Fundatorów.

 • 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji

 • 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

 • 40

Tekst jednolity niniejszego statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 29 stycznia 2016 r. Zgromadzenia Fundatorów.

………………………………………………..

 Przewodniczący Rady Fundatorów